Tarih: 24.01.2020
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=40&IcerikID=40

Vakıflar ve Dernekler


  Satışa sunulan yada satın alınacak gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti,
  Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti,
  Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi,
  Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
  Kat karşılığı yapılacak gayrimenkul projelerinde oran ve değer tespitleri,
  Vakıflar ve dernekler bölümüne “Gayrimenkule ilişkin Alım-Satım-Trampa veya Kat Karşılığı işlemlerinde vakıf yararı olup olmadığının tespiti
  5737 Sayılı Vakıflar Kanunu`nun 12. Maddesi kapsamındaki; mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıfların sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları, vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilmesi veya paraya çevrilebilmesi amacıyla yapılan gayrimenkul değerlemeleri,
  Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde "en uygun ve en verimli projenin seçilmesine yönelik yapılacak; ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları,