Tarih: 18.09.2021
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=3083&IcerikID=3157

Şirket Değerlemesi


Sermaye piyasalarının hızlı gelişimi, şirket birleşme, devralma ve şirketlerin halka arz edilme eğiliminin artmasına, dolayısıyla şirket sahiplerini ve yatırımcıları şirket değerini doğru tespit etme arayışına yöneltmiştir.

Şirket değerleme çalışmaları, belli başlı olarak aşağıdaki nedenlerle yapılmaktadır.
  Şirket birleşme ve Devralmaları
  Şirket satın almaları
  Şirket hisseleri halka arzı
  Hisse senedi değerlemeleri
  Stratejik karar alma ve planlama
  Finansal raporlama
  Sigorta veya Vergilendirme

Değerleme sürecinde dikkate alınması gereken birçok faktör vardır; bunlar söz konusu şirketin geçmişi ve ileriye dönük tahmini finansal performansı, nakit akışı yaratma kapasitesi, özkaynakları, borçları, piyasadaki rekabetçi konumu ve yönetim kadrosudur.

Değerleme uzmanı tarafından, bir şirketin değerlemesi sırasında göz önünde bulundurulması gereken faktörler şunlardır :

1. Şirket, adi ortaklık veya şahıs işletmesi şeklinde elde tutulup tutulmadığına bağlı olarak mülkiyet hakkıyla bağlantılı haklar, imtiyazlar veya şartlar,
  Mülkiyet hakları, şirketin ana sözleşmesi, tüzükler, ortaklık anlaşmaları ve hissedar anlaşmaları değerlemeye konu olan hak üzerindeki menfaatler ve diğer hak sınıflarıyla ilişkili menfaatler, değerlemenin başlangıcında göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Şirketin özelliği ve Şirketin geçmişi,
  Değer, gelecekte sahip olunacak mülkiyetten elde edilecek kazançlarda yattığından, şirketin gelecekteki beklentilerine rehberlik etmesi açısından geçmiş dönem bilgileri değerlidir.

3. Siyasi görünüm ve hükümet politikaları da dahil olmak üzere değerleme konusu şirketi etkileyebilecek ekonomik görünüm,
  Döviz kurları, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörler, ekonominin farklı sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketleri değişik şekillerde etkileyebilirler.

4. Değerleme konusu şirketi etkileyebilecek nitelikte olan belirli bir sektörün görünümü ve içinde bulunduğu durum,

5. Şirketin aktifleri, pasifleri ve özsermayesi ile finansal durumu,

6. Şirketin gelirleri ve temettü ödeyebilme kapasitesi,

7. Şirketin maddi olmayan varlıklara sahip olup olmaması,
  Maddi olmayan değerler; patentler, ticari markalar, telif hakları, markalar, know-how, veri tabanları vb.
  Maddi olmayan değer ayrıca genelde “şerefiye” olarak nitelendirilen ayrıştırılamayacak konumdaki varlıklarda da olabilir.

8. Değerleme konusu şirketin mülkiyet haklarında daha önce gerçekleştirilmiş işlemler,

9. Değerlendirilecek mülkiyet hakkının göreceli büyüklüğü,

10. Mülkiyet haklarının boyutundaki farklılıklardan kaynaklanan farklı kontrol seviyeleri veya kontrolsüzlük durumları,

11. Diğer piyasa verileri,
  Alternatif yatırımların getiri oranları, kontrol avantajları, likidite eksikliğinin dezavantajları, vb.

12. Halka açık olan hisselerin veya ortaklık haklarının piyasa fiyatları, şirket haklarının edinimi için ödenen bedeller ya da aynı veya benzer faaliyet alanlarında faaliyetlerini sürdüren işletmeler,